Trydydd Croesiad y Fenai | Third Menai Crossing

Yda chi'n cytuno bod angen trydydd croesiad dros y Fenai, a hynny er mwyn sicrhau gwytnwch a diogelwch? Arwyddwch ein deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i ail-edrych ar eu penderfyniad i ganslo'r prosiect. Do you agree that Ynys Môn needs a third Menai crossing to ensure resilience and safety? Sign our petition calling on Welsh Government to reconsider their decision to cancel the project!

"Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i edrych eto ar yr unig opsiwn hirdymor dichonadwy – trydydd croesiad dros y Fenai a fyddai’n cynyddu capasiti ac yn adeiladu gwytnwch yn ein rhwydwaith trafnidiaeth."

"We are calling on Welsh Government to look again at the only feasible long term option – a third crossing which would increase capacity and build resilience into our transport network."

Pwy sy'n arwyddo | Who's signing

83 signatures

Wnewch chi arwyddo? | Will you sign?

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.